Dying to Be Free

Dying to Be Free

Author: Beverly Cobain

Publisher: Simon and Schuster

ISBN: 9781592858477

Category: Self-Help

Page: 144

View: 535

Honest, gentle advice for those who have survived an unspeakable loss—the suicide of a loved one. Surviving the heartbreak of a loved one's suicide - you don't have to go through it alone. Authors Beverly Cobain and Jean Larch break through suicide's silent stigma in Dying to Be Free, offering gentle advice for those left behind, so that healing can begin.

Loneliness and Dying as Issues of Public Concern in Sweden

Loneliness and Dying as Issues of Public Concern in Sweden

Author: Axel Ågren

Publisher: Linköping University Electronic Press

ISBN: 9789179297435

Category:

Page: 68

View: 672

Loneliness among older people and how the dying should be cared for are issues that evoke public debate. These issues are often described as universal and existential aspects of the human experience. Societal understandings of loneliness and dying have, however, changed dramatically over the past decades. Loneliness among older people and how we die are surrounded with ideals of how to "age well" and "good deaths", where failure to meet these expectations is associated with tabus, stigma and personal and societal failures. Consequently, studying loneliness among older people and care of the dying gives rise to the question of to what degree loneliness and dying are personal or public concerns. The aim of this dissertation is to study how loneliness among older people is constructed in the Swedish news press and how care of the dying is constructed in policies and through the perspectives of experts in palliative care. Specifically, the analysis explores to what extent these issues have become public concerns, and how "old and lonely" and "the dying" are positioned and constructed. In Paper I, the focus is on identifying overall discourses on loneliness among older people in the Swedish news press. Paper II is an analysis of how the responsibility for reducing loneliness is designated in the Swedish news press. Paper III explores how policies on palliative care have emerged and developed in Sweden over time since the 1970s up until today. Paper IV highlights the perspectives of experts, in palliative care, on the development and current state of palliative care, and the role of policymaking in this context. The findings of Paper I illustrate that although loneliness among older people have seemingly gained increased attention, much of the news articles are about the deficiencies in the organisation of eldercare and volunteer work with aims of reducing loneliness. In Paper II, the main finding is that the task of reducing loneliness is discussed, defined, and designated by and to those who were "non-old" and "non-lonely", where ambitions of inclusion result in constructing old people as the "others". Paper III shows how policies on palliative care have changed, from an emphasis on psychological end-of-life care and an overarching critique of the hospice care philosophy, to claims for care to be instead inspired by the very same philosophy. Furthermore, ideals of dying at home have lost their significance as palliative care should be universal and carried out everywhere. Based on interviews with experts in palliative care, the results of Paper IV highlight the complex development of palliative care in between deficiencies in end-of-life care of the past and improvements of the present. These improvements resulted, however, in risks of too much bureaucracy. The overall findings of this dissertation indicate that loneliness among older people and care of the dying serve as symbols for criticising the idea of the development of "modern society", which is altogether viewed as individualistic, bureaucratised and medicalised. Throughout the studies included in this dissertation, the issues of individual autonomy and activity as well as responsibility have shown to be central. In the context of palliative care, the concept of autonomy has a key position and responsibility is on the dying person to make choices in order to achieve "good palliative care". Regarding loneliness among older people, emphasis is on how to make older people physically and socially active. Loneliness is constructed as a problem which should be avoided and solved by "society" bearing the responsibility for enabling older people not to be lonely. Ensamhet bland äldre och vård av döende personer är frågor som diskuteras i offentliga fora. Dessa frågor beskrivs ofta som universella och en central del av människans existens. Dock har samhälleliga förståelser av ensamhet och döende förändrats dramatiskt under de senaste decennierna. Ensamhet bland äldre människor och hur vi dör är frågor som är omgärdade av ideal om "god död" och om att "åldras väl", där misslyckanden med att uppfylla dessa förväntningar är förknippade med tabun, stigma och personliga och samhälleliga brister. Eftersom äldres ensamhet och vård i livets slut är frågor som till viss del välfärdsstaten i Sverige engagerar sig i aktualiseras frågan om i vilken grad ensamhet och vård av döende personer är individens eller samhällets ansvar. Den ökade samhälleliga uppmärksamheten för dessa frågor i media och genom policyer, motiverar behovet av forskning om hur ensamhet bland äldre konstrueras, vad som ger upphov till att vissa definitioner blir förgivettagna och vilka typer av definitioner som nyhetspressen och policyer lutar sig emot. Syftet med denna avhandling är att studera hur ensamhet bland äldre konstrueras i svensk nyhetspress och vård av döende konstrueras i policyer samt utifrån experters perspektiv. En central del av detta syfte är att analysera i vilken utsträckning dessa frågor är individens respektive samhällets ansvar. Syftet är vidare att undersöka hur ”ensamma äldre” och ”döende personer” positioneras och konstrueras. I Paper fokuserade jag på att identifiera övergripande diskurser om ensamhet bland äldre i den svenska nyhetspressen. Paper II utgjordes av en analys av hur ansvar för att minska ensamheten bland äldre utpekats i den svenska nyhetspressen. Hur policyer kring palliativ vård i Sverige först etablerades och har utvecklats över tid, mellan åren 1974-2018, studerades i Paper III. Experters perspektiv på utvecklingen och det nuvarande tillståndet för palliativ vård och vilken roll policyer haft i denna typ av vård belystes i Paper IV. Trots att ensamhet bland äldre till synes har fått ökad uppmärksamhet i media, visade resultaten i Paper I att nyhetsartiklarna till stor del handlade om bristerna i organiseringen av äldreomsorg och betydelsen av volontärarbete för att minska ensamheten. I Paper II var den övergripande slutsatsen att uppdraget att minska ensamheten diskuterades, definierades och utpekades av och till dem som var "icke-äldre" och "icke-ensamma", där ambitioner om inkludering resulterade i att konstruera äldre människor som de "andra”. I Paper III var ett centralt fynd att policyer kring palliativ vård förändrats från betoning på psykologisk vård i livets slut och en övergripande kritik av vårdfilosofin från hospicerörelsen till krav på att vården bör utgå från denna filosofi. Dessutom tappade idealen om att dö hemma sin betydelse eftersom policyer med tiden betonade vikten av att palliativ vård ska vara universell och kunna genomföras överallt. Baserat på intervjuer med experter inom palliativ vård var resultaten av Paper IV att den historiska utvecklingen av hospice-rörelsen och samtida internationella händelser inom palliativ vård fungerade som referenspunkter för att förstå utvecklingen och det nuvarande tillståndet för den palliativa vården. Dessa metaberättelser sammanflätades också med personliga erfarenheter från palliativ vård. De övergripande resultaten i denna doktorsavhandling var att ensamhet bland äldre och vård av döende tjänade som symboler för att kritisera utvecklingen av det ”moderna samhället” som betraktades som individualistiskt, byråkratiserat och medikaliserat. I de studier som ingår i denna doktorsavhandling var frågor om ansvar, individuell autonomi och aktivitet centrala. I policyer för palliativ vård var begreppet autonomi centralt och döende personer framställdes som ansvariga för att göra val för att uppnå ”god palliativ vård”. Beträffande ensamhet bland äldre låg tonvikten på att göra äldre fysiskt och socialt aktiva. Ensamhet bland äldre människor ansågs mestadels som ett problem som bör undvikas och lösas. Det var också ”samhället” som skulle göra det möjligt för äldre att inte uppleva ensamhet.

Dying in Full Detail

Dying in Full Detail

Author: Jennifer Malkowski

Publisher: Duke University Press

ISBN: 9780822373414

Category: Performing Arts

Page: 264

View: 882

In Dying in Full Detail Jennifer Malkowski explores digital media's impact on one of documentary film's greatest taboos: the recording of death. Despite technological advances that allow for the easy creation and distribution of death footage, digital media often fail to live up to their promise to reveal the world in greater fidelity. Malkowski analyzes a wide range of death footage, from feature films about the terminally ill (Dying, Silverlake Life, Sick), to surreptitiously recorded suicides (The Bridge), to #BlackLivesMatter YouTube videos and their precursors. Contextualizing these recordings in the long history of attempts to capture the moment of death in American culture, Malkowski shows how digital media are unable to deliver death "in full detail," as its metaphysical truth remains beyond representation. Digital technology's capacity to record death does, however, provide the opportunity to politicize individual deaths through their representation. Exploring the relationships among technology, temporality, and the ethical and aesthetic debates about capturing death on video, Malkowski illuminates the key roles documentary death has played in twenty-first-century visual culture.

The Zen of Living and Dying

The Zen of Living and Dying

Author: Philip Kapleau

Publisher: Shambhala Publications

ISBN: 9780834800090

Category: Religion

Page: 304

View: 900

To live life fully and die serenely—surely we all share these goals, so inextricably entwined. Yet a spiritual dimension is too often lacking in the attitudes, circumstances, and rites of death in modern society. Kapleau explores the subject of death and dying on a deeply personal level, interweaving the writings of Western religions with insights from his own Zen practice, and offers practical advice for the dying and their families.

Death, Dying and Bereavement in a Changing World

Death, Dying and Bereavement in a Changing World

Author: Alan R. Kemp

Publisher: Routledge

ISBN: 9781317348979

Category: Social Science

Page: 662

View: 627

This title takes a comprehensive approach, exploring the physical, social, psychological, and spiritual dimensions of death, dying, and bereavement.Through personal stories from real people, Death, Dying, and Bereavement provides readers with a context for understanding their changing encounters with such difficult concepts.

American State Papers

American State Papers

Author: United States. Congress

Publisher:

ISBN: PSU:000064374406

Category: Archives

Page: 872

View: 392

class I. Foreign relations. 6 v. 1st Cong.-20th Cong., 1st sess., April 30, 1789-May 24, 1828.--class II. Indian affairs. 2 v. 1st Cong.-19th Cong., May 25, 1789-March 1, 1827.--class III. Finance. 5 v. 1st Cong.-20th Cong., 1st sess., April 11, 1789-May 16, 1828.--class IV. Commerce and navigation. 2 v. 1st Cong.-17th Cong., April 13, 1789-Feb. 25, 1823.--Class V. Military affairs. 7 v. 1st Cong.-25th Cong., 2d sess., Aug. 10, 1789-March 1, 1838.--class VI. Naval affairs. 4 v. 3d Cong.-24th Cong., 1st sess., Jan 20, 1794-June 15, 1836.--class VII. Postoffice department. 1 v. 1st Cong., 2d sess.-22d Cong., Jan. 22, 1790-Feb. 21, 1833.--class VIII. Public lands. 8 v. 1st Cong.-24th Cong., July 1, 1790-Feb. 28, 1837.--class IX. Claims. 1 v. 1st Cong., 2d sess.-17th Cong., Feb. 5, 1790-March 3, 1823.--class X. Miscellaneous. 2 v. 1st Cong.-17th Cong., April 17, 1789-March 3, 1823.

Counseling the Terminally Ill

Counseling the Terminally Ill

Author: George S. Lair

Publisher: Taylor & Francis

ISBN: 156032516X

Category: Psychology

Page: 234

View: 151

Placing a focus on the spiritual needs of death and dying, the theme of this book is that the focus of counselling with people who are dying should be on the psychospiritual aspects of death and dying. It is based on two assumptions - that death and anxiety, not pain, are the most critical issues for the dying, and that the time of dying is an opportunity for growth and transformation. The author believes that it is imperative for counselling professionals to realize that at this time understanding and caring are primary.